Sede electrónica Ayuntamiento de Mesía

22:18:52 Jueves 25 de julio 2024
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

Aprobación inicial da modificación do Regulamento de réxime interno do Punto de Atención á Infancia (PAI)

09/10/2020

Pleno do Concello de Mesía, en sesión celebrada o día 2 de outubro de 2020, aprobou inicialmente modificar o Regulamento de réxime interno do Punto de Atención á Infancia (PAI) do Concello de Mesía. O que se fai público durante un prazo de trinta días hábiles, contados dende o día seguinte ó da publicación deste edito no Boletín Oficial da Provincia, a fin de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións ou suxestións que estimen oportunas, de conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local. De non presentarse reclamacións, entenderase adoptado definitivamente o acordo.


Bases e convocatoria de axudas para o transporte escolar durante o curso 2020-2021

29/09/2020

O Concello de Mesía apoiará, de cara o curso escolar 2020-2021, aos estudantes que residan no concello e cursen estudos de bacharelato ou formación profesional con título homologado fóra dos límites do concello, co fin de facilitarlles o seu desprazamento diario. Exclúense os estudos superiores (universitarios, doutorados, ...). O prazo para presentar as solicitudes será dende o día seguinte ao da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e ata o 30 de outubro de 2020.


Aprobación definitiva da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo do punto de atención á infancia (PAI)

29/09/2020

O Pleno do Concello, en sesión de 7 de agosto de 2020, acordou aprobar provisionalmente o establecemento da taxa pola prestación do servizo do punto de atención á infancia (PAI) do concello de Mesía e a Ordenanza fiscal reguladora da mesma, someténdose os acordos a información pública polo prazo de trinta días hábiles mediante anuncio publicado no BOP n.º 127, do 11 de agosto de 2020, sen que houbera reclamacións ou suxestións, polo que, de conformidade co artigo 17.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, elévase a definitivo o acordo e publícase o texto íntegro da ordenanza:


Aprobación definitiva do Regulamento de réxime interno do punto de atención á infancia (PAI)

28/09/2020

O Pleno do Concello, en sesión de 7 de agosto de 2020, acordou aprobar inicialmente o Regulamento de réxime interno do punto de atención á infancia (PAI) do concello de Mesía, someténdose o acordo a información pública polo prazo de trinta días hábiles mediante anuncio publicado no BOP n.º 127, do 11 de agosto de 2020, sen que houbera reclamacións ou suxestións, polo que, de acordo co artigo 49.c da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, enténdese definitivamente adoptado o acordo.


Elección de Xuíz de Paz Sustituto

29/09/2020

Non tendo elixido Xuíz de Paz Sustituto para o Concello de Mesía, convócase para que no prazo de 15 días computados a partires da publicación deste Edito no Boletín Oficial da Provincia, cantos teñan interése en aspirar ao mencionado cargo dirixan unha instancia á Presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en A Coruña.


Inmatriculación de finca non inscrita na parroquia de Lanzá

21/09/2020

Acta de expte de dominio para inmatriculación de finca na parroquia de Lanzá, concello de Mesía con referencias catastrais 15048A505004880000KM e 15048A505004880001LQ e Vivenda con referencia catastral 000600200nh660001EH.


Bolsa de Emprego para o posto de Educadora Infantil do PAI "Os Camiños"

22/09/2020

Por Decreto de alcaldía nº 293/2020 de data 22 de setembro de 2020, aprobouse a bolsa de emprego para o posto de Educadora Infantil do Punto de Atención á Infancia municipal “Os Camiños”, segundo o establecido na base 9.3. das que regulan o proceso selectivo, que queda como segue:


Listaxe definitiva de puntuacións Auxiliar de Apoio do PAI "Os Camiños"

17/09/2020

Eladio Bendaña Pardo, Secretario do Tribunal Cualificador do proceso selectivo para a contratación dun/dunha auxiliar de apoio do Punto de atención á infancia municipal “Os Camiños” e elaboración dunha bolsa de emprego, pola presente informo que: Logo das correspondentes sesións do Tribunal de valoración de méritos e entrevistas ás/aos aspirantes, a orde de puntuación queda como segue:


Listaxe definitiva de puntuacións Educadora Infantil do PAI "Os Camiños"

17/09/2020

Eladio Bendaña Pardo, Secretario do Tribunal Cualificador do proceso selectivo para a contratación dun/dunha educadora infantil do Punto de atención á infancia municipal “Os Camiños” e elaboración dunha bolsa de emprego, pola presente informo que: Logo das correspondentes sesións do Tribunal de valoración de méritos e entrevistas ás/aos aspirantes, a orde de puntuación queda como segue:


Bolsa de Emprego para o posto de Auxiliar de Apoio do PAI "Os Camiños"

17/09/2020

Por Decreto de alcaldía nº 292/2020 de data 22 de setembro de 2020, aprobouse a bolsa de emprego para o posto de auxiliar de apoio do Punto de Atención á Infancia municipal “Os Camiños”, segundo o establecido na base 9.3. das que regulan o proceso selectivo, que queda como segue: