Sede electrónica Ayuntamiento de Mesía

22:39:53 Viernes 29 de septiembre 2023
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

Aprobación definitiva expediente de transferencia de crédito TC 06/2020

28/12/2020

Rematado o prazo de exposición ao público do acordo plenario de data 26 de novembro de 2020, de aprobación inicial do expediente de transferencia de crédito TC 06/2020 do orzamento municipal para o exercicio 2020, publicado no BOP nº 203, de data 27 de novembro de 2020, sen que se presentasen reclamacións, enténdese elevado o acordo a definitivo, conforme ó disposto no artigo 179 en relación co 169 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais. Así mesmo, en cumprimento do citado artigo 169, faise público o resumo por capítulos do estado de ingresos e gastos do orzamento trala aprobación do devandito expediente:


Convocatoria Sesion Pleno Ordinario 09/2020 do 04-12-2020.

01/12/2020

En virtude do disposto nos artigos 21.1.c) e 46.2 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local, 41.4 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Corporacións Locais, en consonancia co artigo 210.2.a) da Lei 5/1997, de Administración local de Galicia RESOLVO CONVOCAR Sesión deste Concello en Pleno Ordinario a celebrar na Casa da Concello, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día que se indica. Clase de Sesión............................................................ ORDINARIA Data da Sesión:............................................................ 4 de decembro de 2020. Hora de celebración en primeira convocatoria:……............................ 13:30 horas. (a mesma hora, dous días despois en segunda convocatoria)


Sesión Pleno Ordinario 09/2020 do 04-12-2020 ás 13:30 horas

01/12/2020

En virtude do disposto nos artigos 21.1.c) e 46.2 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local, 41.4 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Corporacións Locais, en consonancia co artigo 210.2.a) da Lei 5/1997, de Administración local de Galicia RESOLVO CONVOCAR Sesión deste Concello en Pleno Ordinario a celebrar na Casa do Concello, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día que se indica.


Aprobación inicial de expediente de transferencia de crédito TC 06/2020

27/11/2020

O Pleno municipal, en sesión celebrada o día 26 de novembro de 2020, acordou aprobar inicialmente o expediente de transferencia de créditos TC 06/2020, e abrir un prazo de información pública de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a efectos de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar reclamacións ou suxestións ante o Pleno, de conformidade co disposto no artigo 179, en relación co 169 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais. Se finalizado o prazo de exposición ao público non se presentasen reclamacións, considerarase aprobado definitivamente o expediente.


Bases Obradorio de Emprego 2020-2021

16/11/2020

OBRADOIRO DE EMPREGO ORDES, FRADES, MESIA O Concello de Mesía publica as bases reguladoras do procedemento de selección do alumnado e do persoal directivo, docente e administrativo do Obradoiro de emprego Brañas de Illó-Río Samo III.


Anuncio aprobación padrón da auga, saneamento e canon da auga do 3º trimestre do 2020

16/11/2020

En data 11 de novembro de 2020 o Sr. alcalde ditou o decreto nº 369/2020 que literalmente se transcribe: “Visto o Padrón fiscal da taxa polo servizo de abastecemento de auga, saneamento e canon de auga correspondente ao 3º trimestre do 2020, de conformidade co artigo 21.1 s) da Lei 7/1985, de 2 abril, resolvo: Primeiro.- Aprobar o Padrón das taxas polo servizo de abastecemento de auga, saneamento e canon da auga correspondente ao terceiro trimestre de 2020. Segundo.- Expor ó público todos os datos incorporados ó Padrón que se aproba, mediante edicto que se debe publicar no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Corporación. Esta exposición, por prazo de quince días dende a correspondente publicación, servirá de notificación colectiva a tódolos contribuíntes, nos termos establecidos no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.


Calendario Laboral 2021

11/11/2020

Dando cumprimento ao disposto no artigo 37.2 do Estatuto dos traballadores (Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro), nos artigos 45 e 46 do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo; e no Decreto 166/2020, de 10 de setembro (DOG núm. 198, do 30 de setembro de 2020), polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2021, esta Xefatura Territorial da Consellería Emprego e Igualdade, elaborou para esta provincia da Coruña o calendario laboral, onde se determinan como inhábiles para o traballo, retribuídas e non recuperables, no ámbito dos respectivos concellos, as seguintes festas locais: *16 de febreiro.- Martes de Entroido *06 de agosto.- As Misas


Concesion definitiva axudas PEL REACTIVA

02/02/2021

Coa finalidade de impulsar a actividade económica e o emprego no termo municipal e contribuír á paliar na medida do posible os danos derivados da pandemia da COVID-19 nas microempresas e autónomos/as. A contía destinadas a atender as solicitudes das ditas axudas é de 36.682,54 €, sendo a achega da Deputación Provincial da Coruña de 29.346,03 € (80%) e a achega municipal de 7.336,51 € (20%). O prazo de solicitudes das ditas subvencións dende hoxe, 06.11.2020 ata as 14.00 horas do día 25.11.2020. As solicitudes presentaranse a través da sede electrónica do Concello de Mesía. As solicitudes presentaranse por vía telemática a través da sede electrónica do concello: https://sede.concellodemesia.gal utilizando o formulario normalizado de solicitude dispoñible na sede. Máis información chamando ao concello ao 981 687 001.


Aprobación inicial da modificación do Regulamento de réxime interno do Punto de Atención á Infancia (PAI)

09/10/2020

Pleno do Concello de Mesía, en sesión celebrada o día 2 de outubro de 2020, aprobou inicialmente modificar o Regulamento de réxime interno do Punto de Atención á Infancia (PAI) do Concello de Mesía. O que se fai público durante un prazo de trinta días hábiles, contados dende o día seguinte ó da publicación deste edito no Boletín Oficial da Provincia, a fin de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións ou suxestións que estimen oportunas, de conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local. De non presentarse reclamacións, entenderase adoptado definitivamente o acordo.


Bases e convocatoria de axudas para o transporte escolar durante o curso 2020-2021

29/09/2020

O Concello de Mesía apoiará, de cara o curso escolar 2020-2021, aos estudantes que residan no concello e cursen estudos de bacharelato ou formación profesional con título homologado fóra dos límites do concello, co fin de facilitarlles o seu desprazamento diario. Exclúense os estudos superiores (universitarios, doutorados, ...). O prazo para presentar as solicitudes será dende o día seguinte ao da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e ata o 30 de outubro de 2020.