Sede electrónica Ayuntamiento de Mesía

20:25:24 Jueves 25 de julio 2024
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

Bolsa de Emprego para o posto de Auxiliar de Apoio do PAI "Os Camiños"

22/09/2020

Por Decreto de alcaldía nº 292/2020 de data 22 de setembro de 2020, aprobouse a bolsa de emprego para o posto de auxiliar de apoio do Punto de Atención á Infancia municipal “Os Camiños”, segundo o establecido na base 9.3. das que regulan o proceso selectivo, que queda como segue:


Sorteo de candidatos a xurados 2020

16/09/2020

En cumprimento do disposto no Artígo 13.2 da Lei orgánica 5/1995, de 22 de maio, do Tribunal do Xurado e do Real decreto 1398/1995, de 5 de agosto, modificado polo Real decreto 1271/2012, de 31 de agosto, o acto do sorteo para a selección dos candidatos a xurados terá lugar ás 12:00 horas do día 24 de setembro na Sala de Xuntas desta Delegación Provincial, o que se comunica para xeral coñecemento.


Aprobación definitiva Exp. de Transferencia de Crédito TC 01/2020

15/09/2020

Rematado o prazo de exposición ao público do acordo plenario de data 7 de agosto de 2020, de aprobación inicial do expediente de transferencia de crédito TC 01/2020 do orzamento municipal para o exercicio 2020, publicado no BOP n.º 129, de data 13 de agosto de 2020, sen que se presentasen reclamacións, enténdese elevado o acordo a definitivo, conforme ó disposto no artigo 179 en relación co 169 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Así mesmo, en cumprimento do citado artigo 169, faise público o resumo por capítulos do estado de ingresos e gastos do orzamento trala aprobación do devandito expediente.


Comunicación tribunal cualificador, segunda e última convocatoria de entrevistas selección de Auxiliar de Apoio do PAI "Os Camiños"

11/09/2020

Debido ao gran número de aspirantes empatados/as, en aras a unha maior axilidade e co fin de evitar esperas e aglomeracións incompatibles coas boas prácticas sanitarias vixentes, o Tribunal Cualificador decidiu convocar ás persoas aspirantes en días distintos, sendo o seguinte e último día o vindeiro mércores 16 de setembro de 2020 na Casa Consistorial sita en Xanceda, e no seguinte horario:


Comunicación tribunal cualificador, segunda e última convocatoria de entrevistas selección de Educador-a infantil PAI "Os Camiños"

11/09/2020

Debido ao gran número de aspirantes empatados/as, en aras a unha maior axilidade e co fin de evitar esperas e aglomeracións incompatibles coas boas prácticas sanitarias vixentes, o Tribunal Cualificador decidiu convocar ás persoas aspirantes en días distintos, sendo o seguinte e último día o vindeiro mércores 16 de setembro de 2020 na Casa Consistorial sita en Xanceda, e no seguinte horario:


Anuncio Exposicion Pública Padróns Fiscais 2020

11/09/2020

Anuncio da exposición pública dos padróns fiscais 2020 do Imposto sobre Actividades Económicas, Imposto sobre Bens Inmobles urbanos, rústicos e de características especiais. Os padróns fiscais quedarán expostos ao público na Deputación Provincial (Rúa Archer Milton Huntington, 17- 15011. A Coruña), onde podrán ser examinados polos interesados, dende o día 17 de setembro ata o 20 de outubro de 2020, ambos os dous inclusive.


Exposición pública matrícula IAE 2020

11/09/2020

En cumprimento do sinalado no artigo 90 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 e no artigo 3 do Real decreto 243/1995, de 17 de febreiro, polo que se ditan normas para a xestión do imposto sobre actividades económicas (IAE) e se regula a delegación de competencias en materia de xestión censual do devandito imposto, a matrícula do imposto ponse a disposición do público nos devanditos concellos dende o día 15 ao 30 de xuño de 2019.


Exposición pública da matrícula do imposto sobre actividades económicas

12/06/2020

A matrícula do imposto sobre actividades económicas do exercicio 2020, elaborada e facilitada pola Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), esta a disposición do público dende o 15 ao 30 de xuño de 2020


Comunicación tribunal cualificador, corrección de erros praza educador infantil PAI "Os Camiños"

10/09/2020

Advertido un erro informático na lista das puntuacións e entrevistas publicadas na web municipal e no taboleiro de anuncios do concello polo cal se omitiu a puntuación de dona Vanesa Vila Ares, con DNI ***0138**, no dito proceso selectivo.


Comunicación tribunal cualificador, puntuación e datas entrevista praza auxiliar de apoio do PAI "Os Camiños"

09/09/2020

En relación coa proba da lingua galega, de carácter escrito, a valoración dos méritos dos/as admitidos/as no proceso selectivo e de conformidade coa base 8.2, ao existir empate de puntuación entre varios/as aspirantes, procede a realización dunha entrevista persoal realizada polo Tribunal Cualificador, o vindeiro venres 11 de setembro de 2020 na Casa Consistorial.