Sede electrónica Ayuntamiento de Mesía

19:34:56 Sábado 4 de febrero 2023
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

Pleno Ordinario 06/2020 a celebrar o 07/08/2020

04/08/2020

RESOLVO CONVOCAR Sesión deste Concello en Pleno Ordinario a celebrar na Casa da Concello, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día que se indica. Clase de Sesión...ORDINARIA. Data da Sesión:...7 de agosto de 2020. Hora de celebración en primeira convocatoria:...13:30 horas.(a mesma hora, dous días despois en segunda convocatoria)


Convocatoria para elección de xuíz de paz substituto

23/07/2020

Convocatoria para elección de xuíz de paz substituto do municipio de Mesía (A Coruña) De conformidade co disposto nos artigos 99 e seguintes da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial e no Regulamento 3/1995, do 7 de xuño, de xuíces de paz, por Decreto desta Alcaldía, de data 17 de xullo de 2020, acordouse iniciar expediente para a elección de xuíz de paz substituto do municipio de Mesía. Prazo 15 días hábiles.


Augas de Galicia

03/07/2020

Concesión dun caudal de auga, procedente de mananciais e dun pozo de barrena, no lugar de Casagrande, parroquia de Xanceda (San Salvador), no concello de Mesía (A Coruña), con destino aos usos doméstico, gandeiro e industrial. Información pública vinte días (20) naturais, contados a partir da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e a admisión de reclamacións durante o mesmo período


Proceso selectivo Peón APROL Rural 2020

03/07/2020

Bases do proceso selectivo para a contratación temporal dun peón para labores de mellora forestal Presentar a correspondente oferta de emprego na Oficina Pública de Emprego de Ordes e publicar as bases na páxina web municipal e no taboleiro de edictos da Casa Consistorial.


Inmatriculación Finca no lugar da Valga-Visantoña

17/06/2020

Expediente de dominio para inmatriculación de finca no inscrita sita no lugar da Valga, Visantoña, de conformidade co disposto no artigo 203 da Lei Hipotecaria.


Selección Socorristas campaña 2020

29/06/2020

Convocatoria do proceso selectivo para a contratación temporal de dous socorristas


Exposición Pública Matrícula IAE 2020

12/06/2020

Anuncio da exposición pública da matrícula do IAE - Exercicio 2020


Nomeamento Peóns e Listaxe de Reserva PEL Concellos 2020

11/06/2020

Nomear persoal laboral temporal, para o posto de peón, dende o día 17 de xuño ata o 25 de novembro de 2020, a xornada completa


Exposición Censo Eleccións ao Parlamento de Galicia 12 de xullo 2020

25/05/2020

Unha vez convocadas as Eleccións ao Parlamento de Galicia 2020, establecese un período de consulta das listas electorais no concello. O prazo de exposición pública do Censo Electoral será do 25 de maio ao 01 de xuño, período no que calquera persoa pode presentar unha reclamación administrativa sobre os seus datos censuais.


Censo Electoral

02/03/2020

Resolución reclamacións ao proceso electoral "Eleccións ao Parlamento de Galicia 2020"