Sede electrónica Ayuntamiento de Mesía

18:58:35 Sábado 4 de febrero 2023
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

Aprobación definitiva orzamento 2021

22/03/2021

Aprobado inicialmente o orzamento xeral para o exercicio 2021, xunto coa plantilla de persoal, en sesión celebrada polo Pleno en data 12/2/2021, someteuse o expediente a información pública durante o prazo de quince días, en virtude de anuncio publicado no BOP nº 31, de data 17/2/2021, presentándose unha alegación que foi desestimada polo Pleno en sesión celebrada en data 18/3/2021, aprobándose definitivamente o orzamento. Ós efectos da súa entrada en vigor, faise público o seu resumo por capítulos, así como a plantilla de persoal.


Preinscrición prazas Punto de Atención á Infancia. PAI Os Camiños

17/03/2021

Prazo para a presentación de solicitudes de preinscrición de prazas para o PAI para o curso 2021/2022: *Nenos/as que xa estiveron neste curso e queiran renovar a praza para o vindeiro, farase na primeira quincena de maio (do 1 ao 15 de maio, ambos inclusive). *Nenos/as que acudan por primeira vez, o prazo de preinscrición para a nova matrícula será na primeira quincena de xuño (do 1 ao 15 de xuño, ambos inclusive).


Convocatoria Sesión Pleno Extraordinario 03/2021 do 18.03.2021

15/03/2021

En virtude do disposto no artigo 21.1.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 41.4 do Regulamento deOrganización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, e 210.2 da Lei 5/1997, deAdministración local de Galicia, RESOLVO CONVOCAR Sesión deste Concello en PlenoExtraordinario a celebrar na CASA DO CONCELLO, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día que se indica. Clase de Sesión....................EXTRAORDINARIA. Data da Sesión:....................18 de marzo de 2021. Hora de celebración en primeira convocatoria:............08:30 horas


Acta de notoriedad para inmatriculación no lugar de Fachas

12/03/2021

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 209 del Reglamento Notarial y artículo 205 de la Ley Hipotecaria sobre actas de notoriedad complementarias de título público para inmatriculación de fincas en el Registro de la Propiedad a instancia de Doña María Castro García e Don Manuel José Suárez Castro.


Catalogo de estradas da Rede Autonómica de Estradas de Galicia

01/03/2021

Se somete ao trámite de información pública o Catálogo de estradas da Rede Autonómica de Estradas de Galicia de clave (GA/19/096.09.1). A duración da información pública será de trinta (30) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia, período en el que el Catálogo podrá ser examinado polas personas físicas o xurídicas que o desexen, co obxecto de formularen as correspondentes alegacións ou suxestións que estimen oportunas.


Prestacións económicas da Seguidade Social

12/02/2021

Acordo da Xefatura Territorial de Política Social con data 08 de febreiro de 2021, relativa á tramitación de expedientes de prestacións económicas da Seguridade Social, polo que se notifican actos administrativos ditados no procedemento BS650G Requirimento de documentación. Expte 150080819. DNI 76330388N


Adhesión ao convenio entre a Xunta de Galicia e a Fegamp relativo á encomenda de xestión á Xunta de Galicia na tramitación dos procedementos sancionadores en relación co incumprimento das medidas contra o COVID-19

25/02/2021

O Pleno do Concello de Mesía, en sesión celebrada o día 12 de febreiro de 2021, acordou ratificar a adhesión desta entidade local ao convenio entre a Xunta de Galicia e a Fegamp para articular a encomenda de xestión á Xunta de Galicia para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos sancionadores competencia dos concellos de Galicia, en relación co incumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o Covid-19.


Aprobacion inicial orzamento 2021

17/02/2021

O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 12 de febreiro de 2021, aprobou inicialmente o orzamento xeral e cadro de persoal para o exercicio 2021, polo que, en cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, exponse o expediente ó público polo prazo de quince días hábiles a contar dende o seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os interesados poidan formular as reclamacións que consideren pertinentes.


Requerimento Prestacións Económicas da Seguridade Social

12/02/2021

Co obxecto de dar cumprimento ao establecido no artigo 44 da Lei 39/2015, de 1 de outubro(BOE 2/10/2015), en canto ao trámite de notificación ás persoas interesadas se refire, solicitamos expoñan no taboleiro de edictos dese Concello o acordo adoptado por estaXefatura Territorial de Política Social con data 08 de febreiro de 2021, relativo á tramitación de expedientes de prestacións económicas da Seguridade Social, polo que se notifican os actos administrativos ditados no procedemento BS650G competencia desta xefatura territorial.


Pleno Ordinario 2/2021 a celebrar 12/Febreiro/2021

10/02/2021

En virtude do disposto nos artigos 21.1.c) e 46.2 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local, 41.4 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Corporacións Locais, en consonancia co artigo 210.2.a) da Lei 5/1997, de Administración local de Galicia RESOLVO CONVOCAR, logo de consulta e conformidade dos membros da corporación, Sesión deste Concello en Pleno Ordinario a celebrar na Casa da Concello, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día que se indica: Clase de Sesión.............................................ORDINARIA Data da Sesión:.............................................12 de febreiro de 2021. Hora de celebración en primeira convocatoria:...............13:30 horas. (a mesma hora, dous días despois en segunda convocatoria)