Sede electrónica Ayuntamiento de Mesía

20:20:52 Miércoles 12 de junio 2024
Estás en:

Información

Tablón de anuncios


Se muestran los 100 anuncios más recientes; use el buscador para localizar otros.

Aprobación da aceptación da delegación de competencias tributarias do Concello de Mesía (recadación executiva)

07/04/2021

A Excelentísima Deputación Provincial da Coruña, na sesión plenaria ordinaria celebrada o día 26 de marzo de 2021, adoptou o seguinte acordo: “25. Aprobación da aceptación da delegación de competencias tributarias do Concello de Mesía. 1. Aceptar a delegación das competencias acordada polo Concello de Mesía en relación coa seguinte materia: Recadación en período executivo de tributos, prezos públicos e calquera outro ingreso de dereito público de carácter non periódico ou de periodicidade inferior ao ano. 2. A delegación entrará en vigor unha vez sexa publicado este acordo no Boletín Oficial da Provincia, e o seu exercicio levarase a cabo nos termos establecidos nas Bases para a prestación de servizos tributarios aos concellos da provincia, aprobadas ao efecto por esta Deputación Provincial.” O que se fai público para xeral coñecemento


Convocatoria Sesión Pleno Ordinario 04/2021 do 09/04/2021

06/04/2021

En virtude do disposto nos artigos 21.1.c) e 46.2 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local, 41.4 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Corporacións Locais, en consonancia co artigo 210.2.a) da Lei 5/1997, de Administración local de Galicia RESOLVO CONVOCAR, Sesión deste Concello en Pleno Ordinario a celebrar na Casa da Concello, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día que se indica....... Clase de Sesión: Ordinaria....... Data da Sesión: 9 de abril de 2021....... Hora de celebración en primeira convocatoria: 13:30 horas (a mesma hora, dous días despois en segunda convocatoria)


Axudas por nacemento de fillo/a, adopción ou acollento durante 2021

31/03/2021

A finalidade destas axudas é proporcionar apoio económico aquelas familias nas que se produza o nacemento, adopción ou acollemento dun novo membro da unidade familiar. A axuda consistirá no pagamento único de 300,00 euros por cada nacemento, adopción ou acollemento.


Aprobación definitiva orzamento 2021

22/03/2021

Aprobado inicialmente o orzamento xeral para o exercicio 2021, xunto coa plantilla de persoal, en sesión celebrada polo Pleno en data 12/2/2021, someteuse o expediente a información pública durante o prazo de quince días, en virtude de anuncio publicado no BOP nº 31, de data 17/2/2021, presentándose unha alegación que foi desestimada polo Pleno en sesión celebrada en data 18/3/2021, aprobándose definitivamente o orzamento. Ós efectos da súa entrada en vigor, faise público o seu resumo por capítulos, así como a plantilla de persoal.


Preinscrición prazas Punto de Atención á Infancia. PAI Os Camiños

17/03/2021

Prazo para a presentación de solicitudes de preinscrición de prazas para o PAI para o curso 2021/2022: *Nenos/as que xa estiveron neste curso e queiran renovar a praza para o vindeiro, farase na primeira quincena de maio (do 1 ao 15 de maio, ambos inclusive). *Nenos/as que acudan por primeira vez, o prazo de preinscrición para a nova matrícula será na primeira quincena de xuño (do 1 ao 15 de xuño, ambos inclusive).


Convocatoria Sesión Pleno Extraordinario 03/2021 do 18.03.2021

15/03/2021

En virtude do disposto no artigo 21.1.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 41.4 do Regulamento deOrganización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, e 210.2 da Lei 5/1997, deAdministración local de Galicia, RESOLVO CONVOCAR Sesión deste Concello en PlenoExtraordinario a celebrar na CASA DO CONCELLO, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día que se indica. Clase de Sesión....................EXTRAORDINARIA. Data da Sesión:....................18 de marzo de 2021. Hora de celebración en primeira convocatoria:............08:30 horas


Acta de notoriedad para inmatriculación no lugar de Fachas

12/03/2021

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 209 del Reglamento Notarial y artículo 205 de la Ley Hipotecaria sobre actas de notoriedad complementarias de título público para inmatriculación de fincas en el Registro de la Propiedad a instancia de Doña María Castro García e Don Manuel José Suárez Castro.


Catalogo de estradas da Rede Autonómica de Estradas de Galicia

01/03/2021

Se somete ao trámite de información pública o Catálogo de estradas da Rede Autonómica de Estradas de Galicia de clave (GA/19/096.09.1). A duración da información pública será de trinta (30) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia, período en el que el Catálogo podrá ser examinado polas personas físicas o xurídicas que o desexen, co obxecto de formularen as correspondentes alegacións ou suxestións que estimen oportunas.


Prestacións económicas da Seguidade Social

12/02/2021

Acordo da Xefatura Territorial de Política Social con data 08 de febreiro de 2021, relativa á tramitación de expedientes de prestacións económicas da Seguridade Social, polo que se notifican actos administrativos ditados no procedemento BS650G Requirimento de documentación. Expte 150080819. DNI 76330388N


Adhesión ao convenio entre a Xunta de Galicia e a Fegamp relativo á encomenda de xestión á Xunta de Galicia na tramitación dos procedementos sancionadores en relación co incumprimento das medidas contra o COVID-19

25/02/2021

O Pleno do Concello de Mesía, en sesión celebrada o día 12 de febreiro de 2021, acordou ratificar a adhesión desta entidade local ao convenio entre a Xunta de Galicia e a Fegamp para articular a encomenda de xestión á Xunta de Galicia para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos sancionadores competencia dos concellos de Galicia, en relación co incumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o Covid-19.