Sede electrónica Ayuntamiento de Mesía

12:51:11 Martes 21 de marzo 2023
Estás en:

Información

Aprobación inicial do Regulamento do Punto de Atención á Infancia (PAI)

11/08/2020

Aprobación inicial do Regulamento do punto de atención á infancia (PAI) do concello de Mesía

Aprobación inicial do Regulamento do punto de atención á infancia (PAI)

O Pleno do Concello de Mesía, en sesión celebrada o día 7 de agosto de 2020, aprobou inicialmente o Regulamento do punto de atención á infancia (PAI) do concello de Mesía.

O que se fai público durante un prazo de trinta días hábiles contados dende o día seguinte ó da publicación deste edito no Boletín Oficial da Provincia, a fin de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións ou suxestións que estimen oportunas, de conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local. De non presentarse reclamacións, entenderase adoptado definitivamente o acordo.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/08/11/2020_0000005563.html


Justificantes de Publicación: