Sede electrónica Ayuntamiento de Mesía

09:47:58 Sábado 20 de abril 2024
Estás en:

Información

Aprobacion provisional ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do Punto de Atención a Infancia (PAI)

11/08/2020

Aprobacion provisional ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do punto de atención a infancia (PAI)

Aprobacion provisional ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do punto de atención a infancia (PAI)

O Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 7 de agosto de 2020, acordou a aprobación provisional do establecemento da taxa pola prestación do servizo do punto de atención á infancia (PAI) do concello de Mesía e da Ordenanza fiscal reguladora da mesma. O que se fai público durante un prazo de trinta días hábiles contados dende o día seguinte ó da publicación deste edito no Boletín Oficial da Provincia, a fin de que polos interesados poida examinarse o expediente e presentar as reclamacións ou alegacións que estimen oportunas, de conformidade co disposto no artigo 17 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, que aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. De non presentarse reclamacións, os acordos de aprobación elevarasse automáticamente a definitivos.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/08/11/2020_0000005562.html