Sede electrónica do Concello de Mesia Concello de Mesia

16:04:20 Venres 8 de decembro 2023
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios
Intervención e facenda municipal

14/05/2021

Aprobación Padrón fiscal auga 1º ttre. 2021


Bases e convocatoria do proceso de selección para a contratación laboral temporal de dous/dúas socorristas

10/05/2021

O obxecto da presente convocatoria é a CONTRATACIÓN en réxime de dereito laboral, a xornada completa, baixo a modalidade de contrato temporal por obra ou servizo determinado, de acordo co artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, de DOUS/DÚAS SOCORRISTAS para a realización do servizo de vilixancia e salvamento nas piscinas municipais do Concello de Mesía durante a tempada estival ao abeiro do Programa de socorrismo dirixido a concellos da provincia da Coruña para o exercicio 2021 da Deputación Provincial da Coruña . A xornada de traballo é de 40 horas á semana e o salario é de 1.317,91 euros brutos ao mes, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. PRAZO SOLICITUDE PARTICIPACIÓN PROCESO SELECTIVO DENDE O 11.05.2021 ATA O 18.05.2021, INCLUSIVE.


Nomeamento de peóns para a súa contratación e listaxe de reserva PEL concellos Reactiva 2021

27/04/2021

Vista a proposta do tribunal cualificador segundo as puntuacións obtidas polos aspirantes durante o proceso selectivo, tal como se reflicte de seguido, e de conformidade coa dita proposta. PRIMEIRO.- Nomear persoal laboral temporal, para o posto de peón, dende o día 3 de maio ata o 31 de decembro de 2021, a xornada completa que a continuación se relaciona. SEGUNDO.- Realizar a seguinte lista de reserva, para o caso en que algún dos aspirantes propostos rexeite a oferta de emprego ou cese no posto por outra circunstancia, segundo á base novena da convocatoria e conforme á proposta do Tribunal Cualificador: TERCEIRO.-Abrir un prazo de 3 días hábiles, contados a partir da publicación desta resolución notaboleiro de anuncios do concello e na páxina web municipal, para que os seleccionados presenten adocumentación requirida na base décima con carácter previo á sinatura do contrato correspondente. CUARTO.-Publicar o presente decreto na páxina web do concello e no taboleiro de anuncios municipal.