Sede electrónica Concello de Mesía

03:28:41 Sábado 5 de decembro 2020
Estás en:

Información

Anuncio aprobación padrón da auga, saneamento e canon da auga do 3º trimestre do 2020

16/11/20

En data 11 de novembro de 2020 o Sr. alcalde ditou o decreto nº 369/2020 que literalmente se transcribe: “Visto o Padrón fiscal da taxa polo servizo de abastecemento de auga, saneamento e canon de auga correspondente ao 3º trimestre do 2020, de conformidade co artigo 21.1 s) da Lei 7/1985, de 2 abril, resolvo: Primeiro.- Aprobar o Padrón das taxas polo servizo de abastecemento de auga, saneamento e canon da auga correspondente ao terceiro trimestre de 2020. Segundo.- Expor ó público todos os datos incorporados ó Padrón que se aproba, mediante edicto que se debe publicar no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Corporación. Esta exposición, por prazo de quince días dende a correspondente publicación, servirá de notificación colectiva a tódolos contribuíntes, nos termos establecidos no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Anuncio aprobación padrón da auga, saneamento e canon da auga do 3º trimestre do 2020

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/11/16/2020_0000008305.html


Xustificantes de Publicación: