Sede electrónica Concello de Mesía

20:51:48 Luns 19 de abril 2021
Estás en:

Información

Aprobación definitiva do Regulamento de réxime interno do punto de atención á infancia (PAI)

28/09/2020

O Pleno do Concello, en sesión de 7 de agosto de 2020, acordou aprobar inicialmente o Regulamento de réxime interno do punto de atención á infancia (PAI) do concello de Mesía, someténdose o acordo a información pública polo prazo de trinta días hábiles mediante anuncio publicado no BOP n.º 127, do 11 de agosto de 2020, sen que houbera reclamacións ou suxestións, polo que, de acordo co artigo 49.c da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, enténdese definitivamente adoptado o acordo.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/09/28/2020_0000006657.html


Xustificantes de Publicación: