Sede electrónica Concello de Mesía

12:23:10 Mércores 3 de marzo 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Adhesión ao convenio entre a Xunta de Galicia e a Fegamp relativo á encomenda de xestión á Xunta de Galicia na tramitación dos procedementos sancionadores en relación co incumprimento das medidas contra o COVID-19

25/02/21

O Pleno do Concello de Mesía, en sesión celebrada o día 12 de febreiro de 2021, acordou ratificar a adhesión desta entidade local ao convenio entre a Xunta de Galicia e a Fegamp para articular a encomenda de xestión á Xunta de Galicia para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos sancionadores competencia dos concellos de Galicia, en relación co incumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o Covid-19.


Aprobacion inicial orzamento 2021

17/02/21

O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 12 de febreiro de 2021, aprobou inicialmente o orzamento xeral e cadro de persoal para o exercicio 2021, polo que, en cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, exponse o expediente ó público polo prazo de quince días hábiles a contar dende o seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os interesados poidan formular as reclamacións que consideren pertinentes.


Requerimento Prestacións Económicas da Seguridade Social

12/02/21

Co obxecto de dar cumprimento ao establecido no artigo 44 da Lei 39/2015, de 1 de outubro(BOE 2/10/2015), en canto ao trámite de notificación ás persoas interesadas se refire, solicitamos expoñan no taboleiro de edictos dese Concello o acordo adoptado por estaXefatura Territorial de Política Social con data 08 de febreiro de 2021, relativo á tramitación de expedientes de prestacións económicas da Seguridade Social, polo que se notifican os actos administrativos ditados no procedemento BS650G competencia desta xefatura territorial.


Pleno Ordinario 2/2021 a celebrar 12/Febreiro/2021

10/02/21

En virtude do disposto nos artigos 21.1.c) e 46.2 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local, 41.4 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Corporacións Locais, en consonancia co artigo 210.2.a) da Lei 5/1997, de Administración local de Galicia RESOLVO CONVOCAR, logo de consulta e conformidade dos membros da corporación, Sesión deste Concello en Pleno Ordinario a celebrar na Casa da Concello, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día que se indica: Clase de Sesión.............................................ORDINARIA Data da Sesión:.............................................12 de febreiro de 2021. Hora de celebración en primeira convocatoria:...............13:30 horas. (a mesma hora, dous días despois en segunda convocatoria)


Aprobación definitiva do acordo de delegación de competencias tributarias na Deputación Provincial de A Coruña

9/02/21

O Pleno do Concello, en sesión do 4 de decembro de 2020, aprobou inicialmente o acordo de delegación de competencias tributarias na Deputación Provincial de A Coruña que máis abaixo se transcribe, someténdose a información pública polo prazo de trinta días hábiles mediante anuncio publicado no BOP n.º 212, do 11 de decembro de 2020. Transcorrido dito prazo sen que houbera alegacións ou suxestións, elévase o acordo a definitivo.


Concesion definitiva axudas PEL REACTIVA

2/02/21

Coa finalidade de impulsar a actividade económica e o emprego no termo municipal e contribuír á paliar na medida do posible os danos derivados da pandemia da COVID-19 nas microempresas e autónomos/as. A contía destinadas a atender as solicitudes das ditas axudas é de 36.682,54 €, sendo a achega da Deputación Provincial da Coruña de 29.346,03 € (80%) e a achega municipal de 7.336,51 € (20%). O prazo de solicitudes das ditas subvencións dende hoxe, 06.11.2020 ata as 14.00 horas do día 25.11.2020. As solicitudes presentaranse a través da sede electrónica do Concello de Mesía. As solicitudes presentaranse por vía telemática a través da sede electrónica do concello: https://sede.concellodemesia.gal utilizando o formulario normalizado de solicitude dispoñible na sede. Máis información chamando ao concello ao 981 687 001.


Pleno Extraordinario 1/2021 a celebrar 01/Febreiro/2021

27/01/21

En virtude do disposto nos artigos 26 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, 21.1.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 41.4 do Regulamento de Organización,Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, e 210.2 da Lei 5/1997, de Administración local de Galicia, RESOLVO CONVOCAR Sesión deste Concello en Pleno Extraordinario a celebrar na CASA DO CONCELLO, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día que se indica. Clase de Sesión: EXTRAORDINARIA Data da Sesión: 1 de febreiro de 2021. Hora de celebración en primeira convocatoria: 08:30 horas


Aprobación definitiva expediente de transferencia de crédito TC 06/2020

28/12/20

Rematado o prazo de exposición ao público do acordo plenario de data 26 de novembro de 2020, de aprobación inicial do expediente de transferencia de crédito TC 06/2020 do orzamento municipal para o exercicio 2020, publicado no BOP nº 203, de data 27 de novembro de 2020, sen que se presentasen reclamacións, enténdese elevado o acordo a definitivo, conforme ó disposto no artigo 179 en relación co 169 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais. Así mesmo, en cumprimento do citado artigo 169, faise público o resumo por capítulos do estado de ingresos e gastos do orzamento trala aprobación do devandito expediente:


Convocatoria Sesion Pleno Ordinario 09/2020 do 04-12-2020.

1/12/20

En virtude do disposto nos artigos 21.1.c) e 46.2 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local, 41.4 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Corporacións Locais, en consonancia co artigo 210.2.a) da Lei 5/1997, de Administración local de Galicia RESOLVO CONVOCAR Sesión deste Concello en Pleno Ordinario a celebrar na Casa da Concello, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día que se indica. Clase de Sesión............................................................ ORDINARIA Data da Sesión:............................................................ 4 de decembro de 2020. Hora de celebración en primeira convocatoria:……............................ 13:30 horas. (a mesma hora, dous días despois en segunda convocatoria)


Bases Obradorio de Emprego 2020-2021

16/11/20

OBRADOIRO DE EMPREGO ORDES, FRADES, MESIA O Concello de Mesía publica as bases reguladoras do procedemento de selección do alumnado e do persoal directivo, docente e administrativo do Obradoiro de emprego Brañas de Illó-Río Samo III.