Sede electrónica Concello de Mesía

09:09:16 Venres 27 de xaneiro 2023
Estás en:

Información

Convocatoria Sesión Pleno Ordinario 04/2021 do 09/04/2021

06/04/2021

En virtude do disposto nos artigos 21.1.c) e 46.2 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local, 41.4 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Corporacións Locais, en consonancia co artigo 210.2.a) da Lei 5/1997, de Administración local de Galicia RESOLVO CONVOCAR, Sesión deste Concello en Pleno Ordinario a celebrar na Casa da Concello, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día que se indica....... Clase de Sesión: Ordinaria....... Data da Sesión: 9 de abril de 2021....... Hora de celebración en primeira convocatoria: 13:30 horas (a mesma hora, dous días despois en segunda convocatoria)


Xustificantes de Publicación: