Sede electrónica Concello de Mesía

09:35:19 Venres 27 de xaneiro 2023
Estás en:

Información

Aprobación definitiva expediente de transferencia de crédito TC 06/2020

28/12/2020

Rematado o prazo de exposición ao público do acordo plenario de data 26 de novembro de 2020, de aprobación inicial do expediente de transferencia de crédito TC 06/2020 do orzamento municipal para o exercicio 2020, publicado no BOP nº 203, de data 27 de novembro de 2020, sen que se presentasen reclamacións, enténdese elevado o acordo a definitivo, conforme ó disposto no artigo 179 en relación co 169 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais. Así mesmo, en cumprimento do citado artigo 169, faise público o resumo por capítulos do estado de ingresos e gastos do orzamento trala aprobación do devandito expediente:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/12/28/2020_0000009766.pdf

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/12/28/2020_0000009766.pdf


Xustificantes de Publicación: