Sede electrónica Concello de Mesía

08:36:35 Venres 27 de xaneiro 2023
Estás en:

Información

Aprobación definitiva Exp. de Transferencia de Crédito TC 01/2020

15/09/2020

Rematado o prazo de exposición ao público do acordo plenario de data 7 de agosto de 2020, de aprobación inicial do expediente de transferencia de crédito TC 01/2020 do orzamento municipal para o exercicio 2020, publicado no BOP n.º 129, de data 13 de agosto de 2020, sen que se presentasen reclamacións, enténdese elevado o acordo a definitivo, conforme ó disposto no artigo 179 en relación co 169 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Así mesmo, en cumprimento do citado artigo 169, faise público o resumo por capítulos do estado de ingresos e gastos do orzamento trala aprobación do devandito expediente.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/09/15/2020_0000006311.html


Xustificantes de Publicación: