Sede electrónica Concello de Mesía

21:33:12 Venres 29 de setembro 2023
Estás en:

Información

Urbanísmo

27/01/2020

Convocatoria Sesión Ordinaria da Comisión Informativa Permanente de Seguimento do PXOM

Sesión Ordinaria da Comision Informativa Permanente de Seguimento do PXOM

En virtude do disposto nos artigos 21.1.c) e 46.2 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local, 41.4 e 134 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Corporacións Locais, en consonancia co artigo 212 da Lei 5/1997, de Administración local de Galicia RESOLVO CONVOCAR Sesión da Comisión Informativa Permanente de seguimento do Plan Xeral de Ordenación Municipal a celebrar na Casa do Concello, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día que se indica.

Clase de Sesión............. ORDINARIA

Data da Sesión.............. 30 de xaneiro de 2020

Hora de celebración en primeira convocatoria...... 8:30 horas

(unha hora despois en segunda convocatoria)

Orde do día:

1.-Aprobación definitiva do instrumento de ordenación provisional no lugar de O Campo.