Sede electrónica Ayuntamiento de Mesía

06:43:20 Lunes 14 de junio 2021
Estás en:

Información

Conta xeral 2020

28/04/2021

A Comisión Especial de Contas, en sesión celebrada o 23 de abril de 2021, ditaminou favorablemente a Conta Xeral deste Concello correspondente ó exercicio 2020. De conformidade co previsto no artigo 212.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a Conta Xeral correspondente ó exercicio 2020, co informe da Comisión Especial de Contas, sométese a exposición pública por prazo de quince días contados dende o seguinte ao da data da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante os cales e oito mais, os interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións que estimen oportunos.


Justificantes de Publicación: