Sede electrónica Ayuntamiento de Mesía

23:36:25 Domingo 16 de mayo 2021
Estás en:

Información

Tablón de anuncios

Requerimento Prestacións Económicas da Seguridade Social

12/02/2021

Co obxecto de dar cumprimento ao establecido no artigo 44 da Lei 39/2015, de 1 de outubro(BOE 2/10/2015), en canto ao trámite de notificación ás persoas interesadas se refire, solicitamos expoñan no taboleiro de edictos dese Concello o acordo adoptado por estaXefatura Territorial de Política Social con data 08 de febreiro de 2021, relativo á tramitación de expedientes de prestacións económicas da Seguridade Social, polo que se notifican os actos administrativos ditados no procedemento BS650G competencia desta xefatura territorial.


Pleno Ordinario 2/2021 a celebrar 12/Febreiro/2021

10/02/2021

En virtude do disposto nos artigos 21.1.c) e 46.2 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local, 41.4 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Corporacións Locais, en consonancia co artigo 210.2.a) da Lei 5/1997, de Administración local de Galicia RESOLVO CONVOCAR, logo de consulta e conformidade dos membros da corporación, Sesión deste Concello en Pleno Ordinario a celebrar na Casa da Concello, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día que se indica: Clase de Sesión.............................................ORDINARIA Data da Sesión:.............................................12 de febreiro de 2021. Hora de celebración en primeira convocatoria:...............13:30 horas. (a mesma hora, dous días despois en segunda convocatoria)


Aprobación definitiva do acordo de delegación de competencias tributarias na Deputación Provincial de A Coruña

09/02/2021

O Pleno do Concello, en sesión do 4 de decembro de 2020, aprobou inicialmente o acordo de delegación de competencias tributarias na Deputación Provincial de A Coruña que máis abaixo se transcribe, someténdose a información pública polo prazo de trinta días hábiles mediante anuncio publicado no BOP n.º 212, do 11 de decembro de 2020. Transcorrido dito prazo sen que houbera alegacións ou suxestións, elévase o acordo a definitivo.


Pleno Extraordinario 1/2021 a celebrar 01/Febreiro/2021

27/01/2021

En virtude do disposto nos artigos 26 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, 21.1.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 41.4 do Regulamento de Organización,Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais, e 210.2 da Lei 5/1997, de Administración local de Galicia, RESOLVO CONVOCAR Sesión deste Concello en Pleno Extraordinario a celebrar na CASA DO CONCELLO, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día que se indica. Clase de Sesión: EXTRAORDINARIA Data da Sesión: 1 de febreiro de 2021. Hora de celebración en primeira convocatoria: 08:30 horas


Padrón fiscal das taxas polo servizo de abastecemento de auga, saneamento e canon de auga correspondente ó 4.º trimestre de 2020

26/01/2021

Aprobación do padrón fiscal das taxas polo servizo de abastecemento de auga, saneamento e canon de auga correspondente ó 4.º trimestre de 2020.


Expediente dominio inmatriculación de finca en Xestosa-Albixoi

05/01/2021

Acta de expediente de dominio para inmatriculación de finca sitan no lugar de Xestosa, parroquia de Albixoi a favor de Susana Bra Iglesias. Vivenda unifamiliar, alpendre e terreo. Ref. Castastral: 000500200NH66G0001ZU


Aprobación definitiva expediente de transferencia de crédito TC 06/2020

28/12/2020

Rematado o prazo de exposición ao público do acordo plenario de data 26 de novembro de 2020, de aprobación inicial do expediente de transferencia de crédito TC 06/2020 do orzamento municipal para o exercicio 2020, publicado no BOP nº 203, de data 27 de novembro de 2020, sen que se presentasen reclamacións, enténdese elevado o acordo a definitivo, conforme ó disposto no artigo 179 en relación co 169 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais. Así mesmo, en cumprimento do citado artigo 169, faise público o resumo por capítulos do estado de ingresos e gastos do orzamento trala aprobación do devandito expediente:


Convocatoria Sesion Pleno Ordinario 09/2020 do 04-12-2020.

01/12/2020

En virtude do disposto nos artigos 21.1.c) e 46.2 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local, 41.4 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Corporacións Locais, en consonancia co artigo 210.2.a) da Lei 5/1997, de Administración local de Galicia RESOLVO CONVOCAR Sesión deste Concello en Pleno Ordinario a celebrar na Casa da Concello, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día que se indica. Clase de Sesión............................................................ ORDINARIA Data da Sesión:............................................................ 4 de decembro de 2020. Hora de celebración en primeira convocatoria:……............................ 13:30 horas. (a mesma hora, dous días despois en segunda convocatoria)


Sesión Pleno Ordinario 09/2020 do 04-12-2020 ás 13:30 horas

01/12/2020

En virtude do disposto nos artigos 21.1.c) e 46.2 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de Réxime Local, 41.4 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Corporacións Locais, en consonancia co artigo 210.2.a) da Lei 5/1997, de Administración local de Galicia RESOLVO CONVOCAR Sesión deste Concello en Pleno Ordinario a celebrar na Casa do Concello, na hora e data indicados e con suxeición a Orde do Día que se indica.


Aprobación inicial de expediente de transferencia de crédito TC 06/2020

27/11/2020

O Pleno municipal, en sesión celebrada o día 26 de novembro de 2020, acordou aprobar inicialmente o expediente de transferencia de créditos TC 06/2020, e abrir un prazo de información pública de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a efectos de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar reclamacións ou suxestións ante o Pleno, de conformidade co disposto no artigo 179, en relación co 169 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais. Se finalizado o prazo de exposición ao público non se presentasen reclamacións, considerarase aprobado definitivamente o expediente.